Một ví dụ về cách robot đặt lệnh mua và bán

Đây là một ví dụ điển hình về cách làm việc của robot.

Buy at right the bottom and sell at the peak.
Make 5.4% profit in 3 hours while you sleep!
Telegram notification

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive.